Cheese Potato Crispy Crackers

INGREDIENTS : Wheat Flour, Palm Oil, Potato, Milk Powder, Cheese Powder, Sugar, Salt, Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Potato Flavor, Cheese Flavor

PACKING : 70 gr X 24 pieces